Šta je Autolog Platelet Rich Plasma (PRP)?

Autolog Platelets Rich Plasma tretman

Platelet – Trombocit,

Rich – Bogato, Obogaćeno,

Plasma – Krvna plazma (tečni deo krvi),

Autolog – Autologna (davalac je ujedno i primalac),

PRP- Plazma koja u sebi sadrži povećanu koncentraviju trombocita.

Sastav krvi

  • Krvne ćelije – Leukociti, eritrociti, trombociti
  • Krvna plazma

Leukociti – infekcija, odstranjivanje bakterija

Eritrociti – transport kiseonika

Trombociti – zgrušavanje krvi i zarastanje rana

Trombociti su male diskoidne krvne ćelije. Prosečni broj trombocita je od 1,5 do 3,0 h 10 -5 po ml cirkulišuće krvi, stvaraju se u kostnoj srži a zatim se izbacuju u cirkulaciju. Gradivno su sastavljeni iz citoskeletnog prstena i belančevina na periferiji a unutar tombocita, nalaze se unutarćelijske strukture koje sadrže faktore koagulacije, faktore rasta i druge proteine.

Platelets Rich Plasma

Tretman PRP (Platelets Rich Plasma) podrazumeva korišćenje dela plazme koji sadrži visoku koncentraciju trombocita.

Faktori rasta su prirodni proteini koji se prvenstveno nalaze u trombocitima. Kaskada faktora rasta predstavlja glasnike u procesu zarastanja rana. Kada su ovi faktori deficitarni ili zarobljeni kao kod hroničnih rana, oni moraju biti zamenjeni i / ili njihova aktivnost mora biti obnovljena. Odličan izvor prirodnih faktora rasta je ljudska plazma bogata trombocitima (PRP).

PPR tretman podrazumeva korišćenje trombocitnih faktora rasta, citokina i hemokina koji pospešuju rast ćelija i stvaranje novog tkiva.

Faktori rasta su proteini koji stimulišu kaskadu zarastanja

Faktor rasta Izvor
Transformišući faktor rasta Beta
TGF-B
Trombociti, ekstraćelijski koštani matriks, matriks hrskavice, aktivne TH1 ćelije i prirodne kiler ćelije, makrofgi, monociti i neutrofili
Bazični fibroblastni faktor rasta
bFGF
Trombociri, makrofagi, mezenhimalne ćelije, hondriciti, osteoblasti
Trombocitni faktor rasta
PDGFa-b
Trombociti, osteoblasti, endotelne ćelije, makrofagi, monociti, glatke mišćne ćelije
Epidermalni faktor rasta
EGF
Trombociti, makrofagi, monociti
Vaskularni endotelialni faktor rasta
VEGF
Trombociti, endotelijalne ćelije
Faktor rasta vezivnog tkiva
CTGF
Trombociti putem endocitoze iz ekstraćelijske sredine u koštanoj srži

Zbog pomenutih efekata ovaj tretman je našao široku primenu u brojnim oblastima medicine kao što su ortopedija, sportska medicina, lečenje hroničnih rana, stomatologija, plastična i rekonstruktivna hirurgija, estetska medicina, maksilofacijalna hirurgija, kardio- hirurgija.

Sam tretman je za pacijenta vrlo bezbedan zato što se radi o autolognom transplatnu (iz krvi pacijenta se koncentruju faktori rasta koji se potom lokalno aplikuju).

Pacijentu se venepunkcijom uzima količina između 60-150ml krvi (u zavisnosti od kliničke indikacije). Krv se zatim ubacije u rezervoar sterilnog sistema gde se dalje obrađuje bez ikakve mogućnosti kontaminacije. Posle obrade dobija se PRP u traženoj količini i kao takav se lokalno aplikuje u oštećeno tkivo.

U primeni ovog tretmana zabeležene su retka neželjena dejstva. S obzirom da ne postoji mogućnost da dođe do alergijske reakcije (autologni transplant), neželjena dejstva su najčešće u obliku crvenila i manjih hematoma na mestu aplikacije.

Pacijent koji se podvrgava tretmanu ne sme da koristi nesteroidne anti-inflamatorne lekove (brufen, ibuprofen, analgin …), niti kortikosteroide.

Poželjno je da pacijent ne koristi nikakve lekove, osim pacijenata sa srčanim oboljenjima kojima je to redovna terapija.

Pacijent posle tretmana ne sme koristiti nikakve lekove najmanje 7 dana. Ukoliko kao redovnu terapiju koristi bilo kakve lekove treba se konsultovati sa lekarom.

Kod sportskih povreda neophodno je mirovanje minimum 3-7 dana a nakon toga može se postepeno ulaziti u trening.

O ostalim reakcijama na tretman u zavisnosti od kliničke primene obavestiće vas nadležni lekar.

Tretmanu se ne smeju podvrgavati pacijenti koji imaju maligna oboljenja i sistemska oboljenja krvi.

Tekst preuzet sa sajta dr Fizio

Pratite nas: